google-site-verification: google71824fed87a2f1e4.html

فروش طرح توجیهی، راه اندازی مزرعه، مشاوره وکار آفرینی زنبور

ساختمان کندو و لوازم مورد نیاز زنبورداری

زنبور عسل یک ی از جالبترین مخلوقا ت خداوند است . از گذشته دور تا کنون نحو ه زندگ ی و تلا ش زنبور عسل در طبیعت مورد توجه انسا ن بود ه است.‌ انسان برای بهر ه برداری و استفاده بهتر از عسل به بررسی کندوهای وحشی پرداخت و تلاش کرد تا مکانی را برای این حشره فراهم کند که بیشترین شباهت را به مکان زندگی طبیعی آن داشته باشد. ابتدا انسان برای استفاده از زنبور عسل از کندوهای بومی استفاده میکرد اما امروزه در ساختن کندوها پیشرفتهای قابل توجهی حاصل شده و کندوهای مدرن و متنوعی ساخته می شوند.برای شروع زنبورداری لازم است زنبورداران قبل از هر چیز درباره محل زندگی زنبور و وسایل و ابزار زنبورداری اطلاعات لازم را کسب کنند. از این رو، این نشریه ترویجی سعی دارد با توجه به شرایط موجود کشور و محل زندگی زنبور عسل، لوازم و ابزار مورد نیاز زنبورداری را معرفی و تشریح کند.

کندو

کندو محل زندگی یا خانه زنبور عسل است. درکندو، زنبور عسل به صورت اجتماعی زندگی میکند. زنبور عسل با گردآوری شهد گ لها، در کندو عسل تولید میکندکندوها زنبورها را در برابر نور خورشید، باد، باران، برف و سرما محافظت میکنند و مانع از ورود زنبورهای مهاجم، موریان هها و حشرات مزاحم به داخل محل زندگی زنبورهای عسل میشوند. کندوهای عسل به دو صورت بومی وجود دارندکندوهای جعبه های که مدرن هستند، به دو نوع کندوهای لانگستروت و دادانت تقسیم میشوند.

فروش طرح توجیهی، راه اندازی مزرعه، مشاوره وکار آفرینی زنبور

فروش طرح توجیهی، راه اندازی مزرعه، مشاوره وکار آفرینی زنبور

-کندوهای بومی

محل زندگی زنبور عسل در تنه درخت، سبد، کوزه و مواردی از این قبیل را کندوی بومی مینامند. این کندوها دارای شا نهای ثابت هستند. مقدار عسل تولید شده در آ نها کم و حدود ۴ تا ٨ کیلوگرم در سال است. کندوهای بومی در اکثر مناطق ایران وجود دارند. در بیشتر مناطق شمالی کشور به علت فراوانی چوب و انبوه درختان جنگلی، کندوهای تنه درختی دیده میشوند. در اصفهان و یزد، کندوهای زنبور عسل بیشتر به شکل سبدی و خمر های و در مناطق کوهستانی مثل کرمانشاه و کردستان، بیشتر از نوع کوز ههای گلی هستند.

-کندوهای جعبه ای (مدرن)

در گذشته رو شهایی که زنبورداران برای جمع آوری عسل از کندوهای بومی به ک‌ار میگرفتند، باعث تخریب کندوها و تلفات زنبورهای عسل میشد. با گذشت زمان و پیشرفت علم، کندوهایی ساخته شد که به زنبورداران اجازه میداد تا بتوانند عسل تولیدی را به راحتی جمعآوری کنند و به جمعیت زنبورها نیز آسیب نزنند. به این ترتیب کندوهای چند طبقه کشودار جانشین کندوهای بومی شد. در این کندوها در هر طبقه، ورق های از موم گذاشته م یشود تا زنبورهای عسل بتوانند از آن برای ساختن حجر ههای شش ضلعی خود استفاده کنند.

کندوی جعب های طوری ساخته شده که زنبوردار ب هراحتی قادر است داخل کندو را ببیند. شا نها در این نوع کندوها متحرکند و م یتوان با قرار دادن پایه مومی بر روی قاب یا با استفاده مجدد ازقاب بعد از خارج کردن عسل تولیدی، راندمان تولیدعسل را افزایش داد. مهمترین کندوهای مدرن کندوی لانگستروت و دادانت  هستند. کندویدادانت اندازه بزرگتری نسبت به کندوی لانگستروت دارد. کندوی لانگستروت 10 قاب دارد درحالیک‌ه کندوی دادانت دارای 12 قاب است. ابعاد داخلی قا بهای این دو نوع کندو نیز کمی با هم تفاوت دارند. امروزه کندوی دادانت نسبت به کندوی لانگستروت کمتر مورد استفاده قرار میگیردکندوهای جعب های )مدرن( مشکلات کندوهای بومی را ندارند.

-اجزای کندوهای جعبه های زنبور عسل

جعبه کندو

ساختمان جعبه کندوی عسل شامل چهار دیوار، کی کف و کی سقف است در قسمت پا یین دیوار جلویی کندو، سوراخ پرواز قرار دارد که برای زنبورها محل ورود یا خروج از کندو محسوب میشود. تخت های به نام تخته پرواز به قسمت زیرین کف کندو در محل سوراخ پرواز متصل میشود که زنبورها پس از خروج از کندو از روی آن به هوا پرواز میکنند و هنگام بازگشت به کندو نیز از آن به عنوان باند فرود استفاده می‌نند.

کندوی جعبه های حداقل دو طبقه دارد. طبق ه اول که در قسمت پا یین و مجاور زمین یا روی سکو قرار م یگیرد، طبقه ملکه نامیده می شود. وقتی جمیعت طبقه ملکه به حدی رسید که دو طرف 10 قاب موجود در آن پر از زنبورشد، روی طبقه ملکه، طبق های دیگر به نام طبقه یا اتاق عسل قرار داده میشود.

در کندوهای جعب های خارجی، طبقه عسل به اندازه طبقه ملکه است ولی در ایران طبقه عسل، فضایی برابر نصف طبقه ملکه داردکه نیم طبقه نامیده میشود.

فروش طرح توجیهی، راه اندازی مزرعه، مشاوره وکار آفرینی زنبور

قاب

چهارچوبی ساده با اضلاع استاندارد است  این اضلاع توسط می خهای بارکی و کوچک به شکل مستطیل به هم متصل میشوند. قا بها پس از انجام عملیات سیمک‌شی و نصب ورق مو مآجدار بر روی هر یک از آ نها به فعالیت زنبورهای کارگر در شا نسازی کمک میکنند.

دیواره

منظور از دیواره، قاب سی مکشی شد های است که صفحه مومی یا همان پایه شان به  شان وقتی دیوارهای آماده در کندوی عسل کار گذاشته شود، زنبورها روی شش ضلعیهای سطح صفحه مومی شروع به ساختن حجر ه میکنند که این حجر ههای مومی را شان م ینامند  از این حجر هها برای تخ مگذاری ملکه و ذخیره کردن گرده گل یا عسل استفاده میشود. باید توجه کردکه عملیات حجر هسازی در فصل بهار انجام م یشود.

به طور معمول در زمان اوج جریان شهدگلها، لازم است هر هفته دو قاب پایه مومی به کندو اضافه شود. این کار ب همنظور جبران کمبود فضا برای ذخیر ه عسل توسط زنبورها و کمک به تخ مریزی ملکه انجام م یشود.‌ اضافه کردن طبق همراه با قاب نیز، از دیگر را ههای افزایش فض ا در کندو به شمار م یرود. نباید فراموش کرد که قا بها باید به تدریج به کندو اضافه شون د، طوری که هرگز نباید بیش از دو قاب از زنبورها جلو افتاد. همچنین، بهتر است قا بهای اضافی را در فضای بین طبقه ملکه و طبقه عسل قرار دهیم.

قسمتهای اساسی کی کندو را نشان م یدهد که از پایین به بالا شامل تخت هتحتانی به همراه تخته پرواز، طبقه ملکه، طبقه ذخیره عسل و سرپوش است. طبق دادن با توجه به این که هر کندوی لانگستروت به اندازه 10 قاب گنجایش دارد، وقتی جمعیت کندو زیاد شود زنبورها نیاز به فضای بیشتری دارند. این فضای مورد نیاز از طریق طبق دادن در اختیار زنبورها قرار م یگیرد. اگر هدف از طبق دادن، گرفتن عسل بیشتر باشد، بین طبقه ملکه و طبقه عسل از شبکه ملکه استفاده میشود. این کار موجب میشود که ملکه نتواند به قسمت بالایی کندو برود و طبقه بالا برای تولید عسل بیشتر، باقی بماند. البته مقدار زیادی از محصول عسل در طبقه ملکه برای مصرف کلونی و زمستا نگذرانی زنبورها باقی میماند. بنابراین طبق دادن، معمولاً با هدف تولید عسل بیشتر انجام میشود. در ایران، طبق دوم به بالا در کندوها برای تولید محصول عسل است. در مورد افزایش طبق محدودیتی وجود ندار د ولی به طور معمول، در هر کندوی عسل بیشتر از پنج طبق استفاده نمیشود.

فروش طرح توجیهی، راه اندازی مزرعه، مشاوره وکار آفرینی زنبور

پرورش زنبور,پرورش سوسری,پرورش ملخ,پرورش حشرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!