فرد مبتلا به سرطان ریه، ریسک فاکتور
فرد مبتلا به سرطان ریه، ریسک فاکتور

عوامل خطر ساز و نحوة پیشگیری:
چه عواملی سرطان ریة سلول کوچک را ایجاد مي‌کنند؟
عامل خطرساز یا ریسک فاکتور، هر عاملی است که شانس فرد را برای ابتلا به بیماری مثل سرطان تحت تأثیر قرار مي‌دهد. سرطان‌هاي مختلف، عوامل خطرساز متفاوتی دارند. بعضی از آنها مثل سیگار قابل کنترلند. ولی بعضی دیگر مثل سن فرد و سابقة خانوادگی غیرقابل تغییرند. ولی ریسک فاکتورها تعیین‌کنندة همه چیز نیستند. داشتن ریسک فاکتور و یا حتی بسیاری از این عوامل خطرساز، به این معنا نیست که شما حتماً مبتلا به بیماری مي‌شوید. بسیاری از افراد مبتلا به بیماری، هیچ عامل خطرساز شناخته‌شده‌ای ندارند. حتی اگر فرد مبتلا به سرطان ریه، ریسک فاکتور هم داشته باشد، تعیین اینکه این عامل چه مقدار مرتبط با سرطان فرد است، بسیار مشکل است. هنوز هم، داشتن چندین ریسک فاکتور، شما را بیش‌تر مستعد ابتلا به سرطان ریه مي‌کند.
سیگار کشیدن
سیگار تاکنون یکی از ریسک فاکتورهای بسیار مهم ابتلا به سرطان ریه بوده است. تنباکو عامل 9 مورد از 10 فرد مبتلا به سرطان ریه مي‌باشد. هرچه مدت زمانی‌ که فرد سیگار مي‌کشد و نیز تعداد پاکت‌هایی که روزانه مصرف مي‌کند، بیش‌تر باشد، این احتمال افزایش مي‌یابد. اگر فرد قبل شروع سرطان ریه، سیگار را ترک کند، بافت ریه به آهستگی به حالت طبیعی خود باز مي‌گردد. ترک سیگار در هر سنی، ریسک ابتلا به سرطان ریه را کاهش مي‌دهد. کشیدن پیپ و سیگار برگ و نیز سیگارهای سبک هم مشابه کشیدن سیگار عادی، منجر به سرطان ریه مي‌شوند.
در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که قلیان یا سیگارهای با اسانس نعنا، ریسک ابتلا به سرطان را حتی نسبت به سیگارهای عادی بیش‌تر افزایش دهد. چون نعنا به افراد سیگاری این امکان را مي‌دهد که نفس عمیق‌تری بکشند.
در تماس با سیگار و فرد سیگاری بودن یا به اصطلاح سیگاری منفعل
افرادی که خودشان سیگار نمي‌کشد ولی به دلیل تماس نزدیک با فرد سیگاری، دود سیگار را استنشاق مي‌کنند، احتمال بالاتری برای ابتلا به سرطان ریه دارند. همسران افراد سیگاری که خودشان سیگار نمي‌کشند، نسبت به سایر افراد 20 تا 30 درصد احتمال بالاتری برای ابتلا به سرطان ریه دارند. تماس افراد غیرسیگاری با تنباکو در محیط کار هم ریسک ابتلا به سرطان ریه را افزایش مي‌دهد.

دیدگاه بگذارید