فروش طرح توجیهی ، راه اندازی مزرعه مشاوره و کار افرینی آرتیما

اشکال مورد استفاده آرتمیا در آبزیان

نتیجه تصویری برای آرتیما
۱- سیست آرتمیا که بعد از ایجاد مراحل انکوباسیونی و تولید ناپلیوس، ناپلی تازه تفریخ شده مورد استفاده پست لارو میگو، بچه ماهیان آکوآریومی و دیگرآبزیان قرار می گیرد.
۲- سیست های کپسول زدایی شده که مستقیماٌ برای تغذیه انواع آبزیان بویژه ماهیان تزئینی کاربرد دارد.
۳- مراحل مختلف زندگی آرتمیا شامل: متا ناپلی، آرتمیای جوان ، بالغ هر کدام جداگانه یا با هم می تواند مورد استفاده آبزیان قرار گیرد.
۴- آرتمیای منجمد و پودر یا پولکی آرتمیا، هم به طور مستقیم مورد تغذیه آبزیان قرار می گیرد و هم در ترکیب جیره غذایی آنها می تواند لحاظ شود.
۵- انسایل آرتمیا (Ensile)یا ترشی آرتمیا که قبل از استفاده بایستی چندین بار با الک های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میکرونی شستشو شوند تا میزان اسیدیته آن از بین برود و در حد pH خنثی در آید و سپس مورد استفاده قرار گیرد .

نتیجه تصویری برای آرتیما

دیدگاه بگذارید