فروش طرح توجیهی، راه اندازی مزرعه، مشاوره و کار آفرینی زنبور

تشریح دستگاه تولید مثل زنبور نر
دستگاه تولید مثل زنبور نر به طور شماتیک در شکل صفح هی بعد آمده است. در این تصویر
قرینه اندام هایی که جفت هستند، در قسمت راست نشان داده شده است. قسمت هایی که جفت و قرینه
هستند، عبارتند از:
١ بیضه ها
٢ لوله های منی بر
٣ کیسه های ذخیره منی
۴ غدد مخاطی
و قسمت های فرد عبارتند از:
١ مجرای انزال
شکل ظاهری دستگاه تولید مثل نر با سن زنبور تغییر می کند. در زنبوران نر جوان، بیضه هااندام های لزج بزرگی هستند که نیمه قدامی شکم را پُر می کنند. این بیضه ها در زنبور نر بالغ به تدریج کوچک شده و به رنگ خاکستری زرد یا زرد متمایل به سبز در می آیند.
زنبور نر در سه یا چهار روزگی فقط تعداد معدودی اسپرماتوزوئید در کیسه های ذخیره منی دارد و در چهار یا پنج روزگی این تعداد به پنج میلیون می رسد و در ٨ روزگی به ده تا یازده میلیون بالغ می شود.
تعریف کندو
محل زندگی و زاد و ولد زنبوران عسل را کندو می گویند. در داخل کندو زنبوران با ساختن حجرات شش ضلعی در طرفین پایه مومی به پرورش نسل و ذخیره کردن گرده گل و عسل می پردازند.
انسان برای بهره گیری از زنبور عسل در ابتدا از کندوهای بومی استفاده می کرد که به تدریج بر تکنیک آن افزوده شد و امروزه به طور قابل توجهی در ساختن کندوها پیشرفت حاصل شده است. به طور کلی کندو به دو صورت بومی و جعبه ای وجود دارد.
الف) کندوهای بومی: این کندوها امروزه کمتر استفاده می شوند و به علت عدم امکان بازدید از داخل کندو مشکلاتی را به همراه دارند. کندوهای بومی دارای شان های ثابت بوده، محصول سالانه آن ها پایین و از4 تا ٨ کیلوگرم تجاوز نمی کند و توصیه می شود که این نوع کندوها به کندوهای جعبه ای تبدیل شوند.

فروش طرح توجیهی، راه اندازی مزرعه، مشاوره و کار آفرینی زنبور

فروش طرح توجیهی، راه اندازی مزرعه، مشاوره و کار آفرینی زنبور

معایب کندوهای بومی
١ آسیب کلنی به هنگام برداشت عسل
٢ تلفات زیاد کلنی ها در زمستان به علت کمبود مواد غذایی
٣ عدم امکان تعویض ملکه
۴ عدم کنترل بچه کندو
۵ عدم امکان تعویض شان های قدیمی و سیاه
۶ مشکلات حمل و نقل
٧ پایین بودن محصول سالانه
٨ عدم امکان تقویت کلنی های ضعیف
٩ تکثیر مصنوعی امکان پذیر نیست.
١٠ کنترل بیماری و آفات مقدور نیست.
١١ از صفحات موم آجدار نمی توان استفاده کرد.
١٢ به دلیل زیاد بودن زنبوران نر در کندوهای بومی و مصرف زنبوران نر از عسل، میزان محصول فوق پایین می آید.
١٣ به دلیل پوشیده شدن از پهِن و خاک رس بهداشتی نیست.
پراکندگی انواع کندوهای بومی در مناطق مختلف استا نهای کشور
١ کندوی سبدی استوانه ای با سوراخ پرواز در سطح فوقانی در ناحیه خراسان.
٢ کندوی سبدی استوانه ای با سوراخ پرواز در سطح جانبی در آذربایجان، استان مرکزی و
همدان.
٣ کندوی سبدی لوله ای در استان کردستان.
۴ کندوی کدویی در خراسان.
۵ کندوی سبدی مخروطی در کرمانشاه و لرستان.
۶ کندوی کوزه ای با دهانه بزرگ در کردستان.
٧ کندوی سفالی مخروطی در کردستان.
٨ کندوی سفالی استوانه ای در فارس.
٩ کندوی تنه درختی در کرمان، گیلان و مازندران.
١٠ کندوی سبدی خمره ای در اصفهان و استان مرکزی.

فروش طرح توجیهی، راه اندازی مزرعه، مشاوره و کار آفرینی زنبور

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!