فروش طرح توجیهی، راه اندازی مزرعه، مشاوره و کار آفرینی زنبور

 

کندو
کندو محل زندگی یا خانه زنبور عسل است. درکندو، زنبور عسل به صورت اجتماعی زندگی میکند. زنبور عسل با گردآوری شهد گلها، در کندو عسل تولید میکندکندوها زنبورها را در برابر نور خورشید، باد، باران، برف و سرما محافظت میکنند و مانع از ورود زنبورهای مهاجم، موریانه ها و حشرات مزاحم به داخل محل زندگی زنبورهای عسل میشوند. کندوهای عسل به دو صورت بومی و جعبه ای  وجود دارندکندوهای جعبه ای که مدرن هستند، به دو نوع کندوهای لانگستروت و دادانت تقسیم میشوند.
کندوهای بومی
محل زندگی زنبور عسل در تنه درخت، سبد، کوزه و مواردی از این قبیل را کندوی بومی مینامند. این کندوها دارای شانهای ثابت هستند. مقدار عسل تولید شده در آ نها کم و حدود ۴تا ٨ یکلوگرم در سال است.
کندوهای بومی  در اکثر مناطق ایران وجود دارند. در بیشتر مناطق شمالی کشوربه علت فراوانی چوب و انبوه درختان جنگلی، کندوهای تنه درختی دیده م یشوند. در اصفهان ویزد، کندوهای زنبور عسل بیشتر به شکل سبدی و خمر های و در مناطق کوهستانی مثل کرمانشاه و کردستان، بیشتر از نوع کوز ههای گلی هستند.
کندوهای جعبه ای (مدرن)
در گذشته رو شهایی که زنبورداران برای جمع آوری عسل از کندوهای بومی به کار میگرفتند، باعث تخریب کندوها و تلفات زنبورهای عسل میشد. با گذشت زمان و پیشرفت علم، کندوهایی ساخته شد که به زنبورداران اجازه میداد تا بتوانند عسل تولیدی را به راحتی جمع آوری کنند و به جمعیت زنبورها نیز آسیب نزنند. به این ترتیب کندوهای چند طبقه کشودار جانشین کندوهای
بومی شد. در این کندوها در هر طبقه، ورق های از موم گذاشته میشود تا زنبورهای عسل بتوانند ازآن برای ساختن حجر ههای شش ضلعی خود استفاده کنند.
کندوی جعب های طوری ساخته شده که زنبوردار ب هراحتی قادر است داخل کندو را ببیند. شانهادر این نوع کندوها متحرکند و میتوان با قرار دادن پایه مومی بر روی قاب یا با استفاده مجدد ازقاب بعد از خارج کردن عسل تولیدی، راندمان تولیدعسل را افزایش داد.
مهمترین کندوهای مدرن کندوی لانگستروت و دادانت هستند. کندوی
دادانت اندازه بزرگتری نسبت به کندوی لانگستروت دارد. کندوی لانگستروت 10 قاب دارددرحالیکه کندوی دادانت دارای 12 قاب است. ابعاد داخلی قابهای این دو نوع کندو نیزکمی با هم تفاوت دارند. امروزه کندوی دادانت نسبت به کندوی لانگستروت کمتر مورداستفاده قرار میگیردکندوهای جعبه ای (مدرن) مشکلات کندوهای بومی را ندارند.

فروش طرح توجیهی، راه اندازی مزرعه، مشاوره و کار آفرینی زنبور

فروش طرح توجیهی، راه اندازی مزرعه، مشاوره و کار آفرینی زنبور

اجزای کندوهای جعب های زنبور عسل
جعبه کندو ساختمان جعبه کندوی عسل شامل چهار دیوار، کی کف و کی سقف است . در قسمت پا یین دیوار جلویی کندو، سوراخ پرواز  قرار دارد که برای زنبورها محل ورود یا خروج از کندو محسوب م یشود. تخت های به نام تخته پروازبه قسمت زیرین کف کندو درمحل سوراخ پرواز متصل میشود که زنبورها پس از خروج از کندو از روی آن به هوا پرواز میکنند و هنگام بازگشت به کندو نیز از آن به عنوان باند فرود استفاده میکنند.
کندوی جعب های حداقل دو طبقه دارد. طبقه اول که در قسمت پا یین و مجاور زمین یا روی سکو قرار م یگیرد، طبقه ملکه نامیده می شود. وقتی جمیعت طبقه ملکه به حدی رسید که دو طرف 10 قاب موجود در آن پر از زنبورشد، روی طبقه ملکه، طبق های دیگر به نام طبقه یا اتاق عسل قرار داده میشود.
در کندوهای جعبه ای خارجی، طبقه عسل به اندازه طبقه ملکه است ولی در ایران طبقه عسل، فضایی برابر نصف طبقه ملکه داردکه نیم طبقه نامیده میشود.

فروش طرح توجیهی، راه اندازی مزرعه، مشاوره و کار آفرینی زنبور

شان
وقتی دیوارهای آماده در کندوی عسل کار گذاشته شود، زنبورها روی شش
ضلعیهای سطح صفحه مومی شروع به ساختن حجر ه م یکنند که این حجر ههای مومی را شان م ینامند . از این حجر هها برای تخمگذاریدملکه و ذخیره کردن گرده گل یا عسل استفاده میشود. باید توجه کردکه عملیات حجر هسازی در فصل بهار انجام میشود.
به طور معمول در زمان اوج جریان شهدگلها، لازم است هر هفته دو قاب پایه
مومی به کندو اضافه شود. این کار ب همنظور جبران کمبود فضا برای ذخیر ه عسل توسط زنبورها و کمک به تخمریزی ملکه انجام میشود.‌ اضافه کردن طبق همراهبا قاب نیز، از دیگر را ههای افزایش فضا در کندو به شمار میرود. نباید فراموش کرد که قا بها باید به تدریج به کندو اضافه شون د، طوری که هرگز نباید بیش از دو قاب از زنبورها جلو افتاد. همچنین، بهتر است قا بهای اضافی را در فضای بین طبقه ملکه و طبقه عسل قرار دهیم.

فروش طرح توجیهی، راه اندازی مزرعه، مشاوره و کار آفرینی زنبور

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!