RSS 

دسته‌بندی نشده

سم شناسى
سم شناسى

 

سم شناسى :قارچ کش ها

کنترل شیمیایى بیماری های گیاهان    

قارچ کش (fungicide) در
اصطلاح به ترکیباتی اتلاق می گردد که سبب مرگ یا از بین رفتن پرگنه
(colony) قارچ  می شوند. مواد
fungistatic
ترکیباتی شبه قارچ کش می باشند که بدون از بین
بردن قارچ سبب توقف رشد و یا مانع بیماریزایی آن می شوند. در برخی از موارد این
ترکیبات سبب افزایش توان دفاعی گیاه در مقابل قارچ بیمارگر نیز شده اند
.

حدود۶۰% کل ترکیبات شیمیایی بکار رفته علیه بیماری های
گیاهی در مورد درختان میوه بوده است. در میان این ترکیبات شیمیایی، قارچ کش های
سیستمیک و آنتی بیوتیک ها عمل معالجه ای

(curative)
یا ریشه کنی
(eradicant)
روی 
بیماری های گیاهی داشته اند
.

ادامه‌ی خواندن

اگزوتوکسین,Exotoxins ,توکسین های باکتری,تولید توکسین,نروتوکسین

 

اگزوتوکسین (Exotoxins ) های باکتریایی

توکسین های باکتری ها را به طور کلی می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد.

 اندوتوکسین (Endotoxins) باکتریایی که از اجزای دیواره سلولی باکتریایی
مانند غشاء خارجی ،می باشد و پس از لیز باکتری ، به درون محیط آزاد می شود که بارز
ترین مثال آن لیپوپلی ساکارید
lipopolysaccharide (LPS)  باکتریایی در باکتری های گرم منفی می باشد که به
طور جداگانه به آن پرداخته ایم
.

ادامه‌ی خواندن