RSS 

بافتروش نگهداری

ایا میدانید های علمی
ایا میدانید های علمی

 

هشدار!

اگر تصادفاً پوست‌
خود را با سوزن‌ خراش‌ دادید یا بریدید و یا ترشحات‌ به‌ چشم‌ شما پاشیده‌ شد، محل‌
را به‌طور کامل‌ بشویید و فوراً به‌ پزشک‌ مراجعه‌ کنید
.

برخورد با مواد زاید
و زباله‌ها

ادامه‌ی خواندن

ایا میدانید های علمی
ایا میدانید های علمی

 صید ماهی گامبوزیا و آفانیوس دیسپار:

گامبوزیا:

گامبوزیا‌ ماهی‌
کوچکی‌ از خانواده‌
 Poecilidae و با نام‌ علمی‌ Gambusia affinis  میباشد و
بومی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری آمریکا با محدوده دمایی
۳۵-۱۵درجه سانتی‌گراد می‌باشد.
گامبوزیا از ایالت‌های جنوبی آمریکا برای مبارزه با پشه
ادامه‌ی خواندن

ایا میدانید

 

 عنکبوت بیوه سیاه
دروغین

– false black widow spider

 بیوه سیاه دروغین :

این نوع عنکبوتها
از خانواده
Steatoda
به دلیل شباهتشان
با عنکبوتهای بیوه اشتباه گرفته می شوند ، از این رو به آنان نام بیوه های دروغین داده
اند ، آثار ناشی از نیش آنها از عنکبوتها بیوه واقعی کمتر و ضعیفتر است ، هرچند آناها
هم دارای گزشی بسیار دردناک هستند
.

شناسایی :

ادامه‌ی خواندن

ایا میدانید های علمی

 

آمادگی
فردی
:مورد آنچه که باید در هنگام وقوع زلزله انجام دهید فکر کنید

مورد آنچه که باید
در هنگام وقوع زلزله انجام دهید فکر کنید، ممکن است هنگام وقوع زلزله در خانه، محل
کار، سالن اجتماعات، تأتر، استادیوم، در حال دیدار دوستان، رانندگی و یا مشغول انجام
دیگر فعالیتهای عادی خود باشید. برنامه ریزی و آمادگی شما باعث می شود که در هنگام
وقوع حادثه خونسرد، ولی موثر رفتار کنید. نزدیکترین محلهای امدادرسانی نظیر درمانگاه.
ایستگاه آتش نشانی و پلیس را شناسایی کنید.

ادامه‌ی خواندن

اگزوتوکسین,Exotoxins ,توکسین های باکتری,تولید توکسین,نروتوکسین

 

اگزوتوکسین (Exotoxins ) های باکتریایی

توکسین های باکتری ها را به طور کلی می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد.

 اندوتوکسین (Endotoxins) باکتریایی که از اجزای دیواره سلولی باکتریایی
مانند غشاء خارجی ،می باشد و پس از لیز باکتری ، به درون محیط آزاد می شود که بارز
ترین مثال آن لیپوپلی ساکارید
lipopolysaccharide (LPS)  باکتریایی در باکتری های گرم منفی می باشد که به
طور جداگانه به آن پرداخته ایم
.

ادامه‌ی خواندن