RSS 

روش شناسایی

رادیونوکلئیدهای تولید شده در شتاب دهنده سیکلوترو

 رادیونوکلئیدهای تولید شده در شتاب دهنده سیکلوترو


ادامه‌ی خواندن

ترمیم آثار تشعشع

 

ترمیم آثار تشعشع


ادامه‌ی خواندن

کنترل کیفی در پزشکی هسته ای ( N.M )

 کنترل کیفی در پزشکی هسته ای ( N.M )


ادامه‌ی خواندن

روش های کمک به فردی که توسط سگ و گربه گاز گرفته شده است

 روش های کمک به فردی که توسط سگ و گربه گاز گرفته شده است

 


ادامه‌ی خواندن

فاز بحرانی بلاست (BLAST) که مشخصه این فاز تکثیر سریع سلول های بلاست

فاز بحرانی بلاست (BLAST) که مشخصه این فاز تکثیر سریع سلول های بلاست


ادامه‌ی خواندن