تجارت سم صدپا

بندپایانی با پاهای زیاد و طویل هستند(از 15 تا 173 بند). بدن از پشت شکمی فشرده شده است. هر بند یک جفت پا دارد. تعداد پاها بر اساس جسه ی موجود متفاوت است

دارای دو چشم در اطراف سر بوده و برروی سر یک جفت شاخک وجود دارد که هر شاخک 12 بند یا بیشتر دارد. در اولین بند بعد از سر یک جفت چنگال سمی دارد که با آن نیش می زند.. دستگاه گوارش کامل دارند و در بند آخر منفذ جنسی است.

موجوداتی شب شکار هستند و در نواحی گرم و خشک زندگی می کنند زهر آنها دردناک تا کشنده طبقه بندی میشوند و ارزش زیادی از لحاظ تجاری دارند و در دنیا بسیار نایاب میباشد این محصول.کاربرد پزشکی حایز اهمیتی به لحاظ داروسازی و پزشکی دارد.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
error: Content is protected !!