آموزش پرورش سرخدار، سرخدار ،بذرهای سرخدار ، خواص سرخدار ،راه اندازی مزرعه سرخدار ،پرورش سرخدار ،نکات مهم در پرورش سرخدار ،09198000513،آنتی دات،مزایای سرخدار ،فروش سرخدار ،کاشت سرخدار ،ریشه درخت سرخدار ،درخت سرخدار ،تنه ی درخت سرخدار ،چوب سرخدار ،نهال سرخدار ،عمر سرخدار

تکثیر گیاه سرخدار

تکثیر گیاه سرخدار به دو روش جنسی (توسط بذر) و غیر جنسی (تکثیر رویشی) امکان پذیر است.

تکثیر جنسی: تکثیر جنسی توسط بذر صورت می گیرد. دوره خواب بذر سرخدار دو تا چهار سال بوده و سبز شدن آن در گلخانه، بیش از یکسال به طول می انجامد. به منظور افزایش قوه نامیه بذر باید آن را تیمار کرد. تیمار چینه سرمایی، تیمار توام اسید جبرلیک و تیمار دمایی ( یک ساعت در دمای 30 درجه سانتی گراد سپس چند ساعت در دمای 5 – درجه سانتی گراد) سبب افزایش قوه نامیه بذر سرخدار می شود. پس از کاشت بذر در خزانه، نهال های دو تا سه ساله را باید به زمین اصلی منتقل کرد.

تکثیر رویشی (غیر جنسی): تکثیر رویشی سرخدار به صورت تهیه قلمه و ریشه دار کردن آنها انجام می گیرد. عوامل متعددی مانند نوع بستر، نوع قلمه، شرایط اقلیمی محل خزانه و وضعیت پایه مادری (از نظر سلامت و آلودگی پایه مادری) در ریشه زایی قلمه ها موثر است. ماه های مرداد و شهریور زمان مناسبی برای تهیه و کاشت آنها در گلخانه می باشد. برای تهیه قلمه می بایست از ناحیه انتهایی ساقه های دو تا سه ساله قطعاتی به طول 10 الی 20 سانتی متر را جدا کرد. جهت تسریع در ریشه‌ زایی قلمه می‌توان از برخی محرک‌ های هورمونی مانند ایندول بوتیریک اسید 8/0 تا 6/1 درصد استفاده کرد. پس از تیمار قلمه ها با هورمون مذکور آنها را باید در بسترهای مخصوص (پیت ماس و ماسه به نسبت 3 به 1) که به این منظور تهیه شده‌اند، کشت نمود. در هر مترمربع فضای بستر خزانه می توان 400 تا 500 قلمه را کشت نمود. قلمه ها پس از 4 تا 7 ماه ریشه دار شده و آماده انتقال قلمه ها از خزانه به زمین اصلی است. در شرایط اقلیمی خاص می توان قلمه ها را 3 تا 5 سال در خزانه نگهداری و سپس به زمین اصلی منتقل نمود.

آموزش پرورش سرخدار، سرخدار ،بذرهای سرخدار ، خواص سرخدار ،راه اندازی مزرعه سرخدار ،پرورش سرخدار ،نکات مهم در پرورش سرخدار ،09198000513،آنتی دات،مزایای سرخدار ،فروش سرخدار ،کاشت سرخدار ،ریشه درخت سرخدار ،درخت سرخدار ،تنه ی درخت سرخدار ،چوب سرخدار ،نهال سرخدار ،عمر سرخدار

مراقبت و نگهداری

از آنجا که رویش بذر در خزانه بسیار کند و بطئی است لذا وجین علف های هرز سطح خزانه و آبیاری منظم آن نقش عمده ای در سبز شدن بذور سرخدار دارد.

در تکثیر غیرجنسی نیز قلمه ها پس از 4 تا 7 ماه ریشه دار می شوند که در طی این مدت باید به آبیاری منظم قلمه ها و وجین علف های هرز سطح خزانه پرداخت.

گونه های مختلف جنس اوتیورینجوس از انواده سرخرطومی ها از جمله آفاتی هستند که با تغذیه از قسمت های مختلف گیاه صدمات جبران ناپذیری را به محصول وارد می کنند. آفت اوتیورینجوس سولکاتوس یکی از مهمترین آفات درخت سرخدار است . لاروهای این آفت از لاروهای این آفت از ریشه گیاه میزبان تغذیه کرده و می توانند صدمات جبران ناپذیری را به گیاهان وارد کنند. از این رو مبارزه مبارزه با این آفت در طول رویش گیاه ضروری است.

از مهمترین بیماری های قارچی سرخدار، پوسیدگی ریشه می باشد. عامل این بیماری قارچ فیتوفتورا لاترایس می باشد که توسط آبهای جاری گسترش می یابد. این قارچ سبب پوسیدگی ریشه شده و علائمی مانند پژمردگی، بی رنگی و قهوه ای شدن اندام های درخت را سبب می شود. که در نهایت منجر به مرگ گیاه می گردد.

مبارزه با این بیماری بسیار مشکل است. لذا پیشگیری از ابتلا گیاهان به این بیماری بسیار اهمیت دارد. از این رو توصیه می شود از کشت سرخدار در اماکنی که سابقه این بیماری در خاک وجود دارد جلوگیری گردد.

بیماری حلقه قرمز نیز بیماری هایی است که همواره سرخدار را تهدید می کند. عامل این بیماری قارچی به نام فلینوس پینی است. این بیماری در جنگل های مخروطیان شایع می باشد. در درختان مبتلا به این بیماری علائم پوسیدگی به صورت لکه های قرمز رنگی در قسمت میانی چوب (مغز چوب) ظاهر می شود که در مقطع عرضی به صورت یک حلقه کاملا مشخص دیده شده و به این دلیل به این بیماری، بیماری حلقه قرمز گفته می شود.

قارچ فلینوس هارتیجی نیز عامل انشعاب های خشک شده درخت و یا گاهی در محل فعالیت انگل دارواش مشاهده می شود. درختان آلوده به این بیماری معمولا در اثر وزش باد می شکنند. این آلودگی معمولا در ارتفاع 6 متری از سطح زمین و یا گاهی در ارتفاع یک تا دو متری اط سطح درختان ظاهر می شود.

قارچ های عامل بیماری سیاهی ریشه با سیلیندروکارپن رادیکالیس و عامل بیماری نهال به نام میسیلیوم رادیسیس آتروویرنس نیز از دیگر عواملی هستند که سبب پوسیدگی چوب نهال ها می شوند. قارچ عامل بیماری مرگ نهال یکی از قارچ های همزیست (میکوریزای خارجی) بوده که با ایجاد پوشش پنبه ای در ریشه سبب افزایش جذب مواد معدنی از خاک نیز می شود.

بیماری های سوختگی زرد برگ (عامل قارچی ماکروفوما تاکسی) و بیماری تاول زرد برگ عامل قارچی، اسفارولینا تاکسی) از بیماری های دیگر سرخدار هستند که روی برگ ها ظاهر شده و باعث ریزش برگ ها می شوند.

برداشت محصول

زمان برداشت اندام های حاوی مواد موثره درخت سرخدار به شدت بستگی به شرایط اقلیمی محل رویش گیاه دارد. از این رو در هر اقلیمی باید کمیت و کیفیت این مواد در زمان های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به آن، در مناسب ترین زمان برداشت شوند.

برنات معتقد است اگر چه نوک شاخه ها در فصل بهار از بیشترین میزان مواد موثره برخوردارند، ولی فصل بهار زمان مناسبی برای برداشت آنها نیست زیرا ممکن است صدمات جبران ناپذیری به گیاه وارد شود. وی اظهار می دارد اواخر تابستان زمان مناسبی برای برداشت شاخه ها است. برخی دیگر از محققان معتقدند اوائل تابستان مناسب ترین زمان برای برداشت پوست (ساقه های جوان) و برگ درخت سرخدار است.

فرایند های پس از برداشت، بخصوص خشک کردن نیز در کمیت و کیفیت مواد موثره سرخدار بسیار موثر است. مواد موثره برگ هایی که 8 تا 10 روز در هوای ازاد و در دمای محیط خشک شده اند به مراتب بیشتر از برگ هایی است که در خشک کن و در دمای 60 درجه سانتی گراد خشک شده اند. نسبت اندام های تازه 3 تا 4 به 1 است.

بذر گیاه در مرداد ماه می رسد. جوانه زدن آن نامنظم و گاهی 3-2 سال طول می کشد. بذور تیمار شده با استرس های دمایی به صورت یک ساعت گرما (30 درجه سانتی گراد) و یک ساعت سرما (5- درجه سانتی گراد) به مدت 24 ساعت موجب افزایش درصد جوانه زنی می شود. معمولاً نهال های به دست آمده از بذر را 3-2 سال در خزانه نگاه می دارند و سپس به زمین اصلی منتقل می کنند.

استخراج

روش های معمول استخراج و از یک حلال آبی دارای قطبیت متوسط استفاده می شود، خالص سازی تاکسوییدها طی مراحل مختلف و با استفاده از روش های کروماتوگرافی لایه نازک و کروماتوگرافی ستونی صورت می گیرد.

خواص

میوه عاری از دانه: اثر نرم کننده، رفع سرفه و ملین دارد و برای رفع سرفه های مزمن، سیاه سرفه، دفع سنگ کلیه استفاده میشود. مصرف فرآورده های این گیاه جهت رفع رماتیسم، زردی، بازشدن قاعدگی، نرمی استخوان، اسکوربوت، صرع و دیفتری توصیه شده است.

سرخدار شامل مجموعه ای از آلکالوییدها نظیر تاکسین، دی ترپن ها، لیگنان ها، تانن و رزین ها می باشد.

آموزش پرورش سرخدار، سرخدار ،بذرهای سرخدار ، خواص سرخدار ،راه اندازی مزرعه سرخدار ،پرورش سرخدار ،نکات مهم در پرورش سرخدار ،09198000513،آنتی دات،مزایای سرخدار ،فروش سرخدار ،کاشت سرخدار ،ریشه درخت سرخدار ،درخت سرخدار ،تنه ی درخت سرخدار ،چوب سرخدار ،نهال سرخدار ،عمر سرخدار

اگر چه از سرخدار در دزهای کم جهت درمان روماتیسم، بیماری های کبد و مشکلات ادراری استفاده می شود ولی سمیت زیاد این گیاه، آن را یک گیاه غیرایمن ساخته است.

ترکیبات

ترکیب اصلی سرخدار تاکسان ها

ترکیبات شیمیایی موجود در این گیاه عبارتند از:

تاکسین، میلوسین، تاکسی کوتین، رزین، تانن و اسانس.

تحقیات نشان داده که بالاترین غلظت ماده تاکسول در بین بخش های مختلف درخت سرخدار در برگ ها و بعد از آن در ریشه ها وجود دارد. تاکسول درشاخه ها به مقدار کم نیز موجود است.

آموزش پرورش نهال سرخدار ,طرح توجیهی پرورش سرخدار

09198000513آموزش پرورش سرخدارآنتی داتبذرهای سرخدارپرورش سرخدارتکثیرگیاه سرخدارتنه ی درخت سرخدارچوب سرخدارخواص سرخداردرخت سرخدارراه اندازی مزرعه سرخدارریشه درخت سرخدارسرخدارعمر سرخدارفروش سرخدارکاشت سرخدارمزایای سرخدارنکات مهم در پرورش سرخدارنهال سرخدار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!