کار آفرینی، کسب درآمد از عقرب، جلبک

مشاوره و راه اندازی جلبک ،باخواص واهمیت اقتصادی جلبکهای قرمزرا بشناسید09198000513

در ابتدا باید گفت جلبک یک راه پردآرمد در کشور ایران می باشد که شرکت سرزمین سبز بند پایان در این زمینه تخصص و مهارت کامل در زمینه مشاوره وراه اندازی را دارد.

-تولید مثل در جلبکهای قرمز

جلبکمهای قرمز

آنچه بیشتر در جلبکمهای قرمز جلب نظر میکند. نوع تولید مثل جنسی آنهاست که بسیار اختصاصی است. اندام جنسی نر به نام اسپرماتانژیا نامیده میشود که یاختههای منفرد و غیر متحرک به نام اسپرماتیا تولید میکند و اندام ماده به شکل بطری است که از یک بخش حجیم و یک بخش انتهایی دراز و باریک تشکیل شده است. اندام ماده را کارپوگونیوم مینامند. برای انجام عمل لقاح ، یاخته نر ابتدا به قسمت باریک و دراز (لوله مانند) اندام ماده متصل شده و پس نفوذ در آن از درون لوله عبور کرده و با هسته موجود در اندام ماده ترکیب میشود.

-اهمیت اقتصادی جلبکهای قرمز

جلبکهای قرمز ، صرف نظر از اینکه به مصرف تغذیه جانوران آبزی میرسند، برای تهیه خوراک دام نیز مورد استفاده قرار میگیرند. انسان نیز از این مسئله مستثنی نیست و بسیاری از جلبکهای قرمز را به مصارف خوراکی میرساند. یکی از این جلبکهای قرمز که بیش از هم مورد توجه قرار گرفته است جلبکی است به نام پورفیرا که از نظر شکل ظاهری همانند اولوا یا کاهوی دریایی است ولی رنگ آن قرمز است. این جلبک ، که حاوی مقدار قابل ملاحظهای پروتئین و دیگر مواد مورد نیاز بدن انسان است برای تهیه سوپ و نیز همراه با گوشت و برنج و دیگر استفاده میشود. همچنین از بعضی جلبکهای قرمز مادهای به نام آگار استخراج میشود.

کار آفرینی، کسب درآمد از عقرب، جلبک

-جلبک قهوه ای

جلبکها موجودات سادهای هستند که دارای رنگیزه کلروفیل میباشند و فاقد ریشه و ساقه و برگ هستند و فاقد اندامها یا ساختارهای زایشی هستند و جنین در آنها دیده نمیشود. به منظور رده بندی جلبکها از ویژگیهایی مانند ساختار تال ، کلروپلاست ، انواع مواد ذخیرهای و محل گرفتن آنها ، شکل کلروپلاست و نوع رنگیزه موجود در آنها استفاده میکنند.

-ویژگیهای جلبکهای قهوه ای

رنگیزههای موجود در کلروپلاست آنها شامل کلروفیل a و c و کاروتن و رنگیزه قهوهای رنگی است به نام فوکوگزانتین که مقدار آن از مقدار کلروفیل بیشتر بوده و در نتیجه باعث ایجاد رنگ قهوهای در تال میشود. مواد غذایی ذخیره در یاخته شامل مانیتول و لامینارین است و در ترکیبات دیواره یاختهای جلبکهای قهوهای ، غیر از سلولز مواد دیگری از جمله اسید آلژینیک وجود دارد که از نظر اقتصادی دارای اهمیت زیادی است. تال در جلبکهای قهوهای تماما پریاختهای است. در این جلبکها ، تال تک یاختهای و همچنین به صورت کلونی دیده نمیشود. و یاختههای متحرک آنها قلوهای شکل بوده و دارای دو تاژک در قسمت جانبی هستند.

-پراکندگی جلبکهای قهوه ای

به جز چند نمونه که از آنها در آبهای شیرین یافت میشوند بقیه آنها تماما در آبهای شور دریاها و اقیانوسهای مناطق سرد زیست میکنند. بعضی از آنها نیز در آبهای گرم دیده میشوند. عده ای از جلبکهای قهوهای در آبهای کم عمق و در فاصله جزر و مد دریا بر روی سنگها زیست میکنند.

-ساختار تال در جلبکهای قهوه ای

تال جلبکهای قهوهای ، بسیار پیشرفته و در واقع تکامل یافتهترین نوع تال در بین جلبکهاست. در این جلبکها ، تال تک یاختهای و یا به صورت کلونی وجود ندارد. جلبکهای قهوهای پست دارای ریسه منشعباند. تال پارانشیمی در جلبکهای قهوهای تکامل یافتهتر دیده میشود. تال معمولا از 3 بخش پهنک ، پایه و قسمت نگاهدارنده تشکیل شده است.

در جلبکهای قهوهای دارای تال پارانشیمی ، تال از چند لایه یاخته تشکیل شده است. هر لایه متشکل از یاختهها و یا مجموعه چند لایهای یاختههاست که یک بافت را میسازند و نقش ویژهای را به عهده دارند. لایه بیرونی در رشد و فتوسنتز ، لایه میانی در ذخیره مواد غذایی و لایه درونی در جذب و انتقال مواد دخالت میکنند.

-تولید مثل در جلبکهای قهوه ای

در جلبکهای قهوهای ، هر سه نوع تولید مثل رویشی و جنسی دیده میشود. روش معمولی تولید مثل رویشی ، قطعه قطعه شدن تال است. تولید مثل غیر جنسی در ساختاری به نام اسپورانژیوم (هاگدان) و با تولید هاگهایی به نام زئوسپور انجام میشود. زئوسپورها قلوهای شکلاند و در قسمت جانبی خود دارای 2 تاژک ، یکی از نوع تنسل و دیگری از نوع شلاقی هستند. تولید مثل جنسی به روش ایزوگامی و ائوگامی در جلبکهای قهوهای بسیار رواج دارد.

کار آفرینی، کسب درآمد از عقرب، جلبک

-چرخه زندگی

سه نوع چرخه زندگی در جلبکهای قهوهای دیده میشود. در جلبکهای قهوهای پست ، چرخه از نوع ایزومورفیک است. دو گیاه هاپلوئید و دیپلوئید یا گامتوفیت و اسپوروفیت کاملا مشابه یکدیگرند و تناوب نسلهای مشابه دیده میشود مانند جلبک اکتوکارپوس. در مرحله بعدی جلبکهایی قرار دارند که چرخه زندگی آنها از نوع هترومورفیک است جلبک لامیناریا. در این حالت گیاه گامتوفیت تحلیل رفته کوچک و میکروسکوپی است. در نوع سوم تال گامتوفیت کاملا از بین میرود و فقط گیاه اسپوروفیت باقی میماند که این چرخه را چرخه دیپلانتیک میگویند مثل جلبک فوکوس.

-جلبک اکتوکارپوس

از انواع جلبکهای قهوهای ابتدایی است که تال آنها از نوع ریسهای منشعب است. گونههای اکتوکارپوس دارای چرخه ایزومورفیک و تناوب نسلها مشابه هستند. نوع تولید مثل ایزوگامی است.

مشاوره و راه اندازی جلبک ،باخواص واهمیت اقتصادی جلبکهای قرمزرا بشناسید09198000513

آموزش پرورش جلبک ,طرح توجیهی پرورش جلبک

اهمیت اقتصادی جلبکهای قرمزپراکندگی جلبکهای قهوه ایتولید مثل در جلبکهای قرمزتولید مثل در جلبکهای قهوه ایجلبکهای قرمز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!