کار آفرینی، کسب درآمد از عقرب، جلبک

مشاوره و راه اندازی جلبک ،در جلبکهایی نظیر ولوکس ، درون کلونی مادر کلونیهای کوچکتری تشکیل میگردند09198000513

در ابتدا باید گفت جلبک یک راه پردآرمد در کشور ایران می باشد که شرکت سرزمین سبز بند پایان در این زمینه تخصص و مهارت کامل در زمینه مشاوره وراه اندازی را دارد.

-انواع تولید مثل غیر جنسی

-زئوسپور

سلولهای تاژکدار متحرک یا به صورت گروهی هستند که در سلولها در شرایط مساعد تشکیل میگردند. با توجه به تعداد تاژک انواع آنها فرق میکند. تعداد تاژکها ممکن است 4–2 و یا چندین عدد باشد. محل اتصال تاژک نیز حایز اهمیت است. در کلامیدوموناس با دو تاژک ، در اولوتریکس 4 تاژک ، در اودوگونیوم چند تاژک وجود دارد.

-آپلانسپور

اسپورهای بدون زائده حرکتی که در شرایط مساعد تشکیل شده و از نظر پتانسیل فعالند.

-هیپنواسپور

آپلانسیورهایی با جداره ضخیم میباشند که در شرایط بد و نامساعد تشکیل میگردند.

-آکینیتها

در جلبکهای شاخه سیانوفیتها دیده میشوند. سلولهای رویشی تغیر شکل یافتهای با اندازه بزرگتر و دیواره ضخیمتر میباشند. دارای مواد رنگی و ذخیرهای بیشتری نیز هستند. آکینیتها ممکن است مستقیما جوانه زده و تبدیل به جلبک جدیدی شوند و یا ممکن است در فرم آپلانسیور درآیند.

کار آفرینی، کسب درآمد از عقرب، جلبک

-پالملا

در شرایط کم آبی پروتوپلاسمهای دختر که نتیجه تقسیم غیر جنسی هستند، از سلول اصلی خارج شده و دیواره آنها ژلاتینی شده و نهایتا یک کلونی ماکروسکوپی متشکل از چندین سلول را که به نام پالملا نامیده میشوند، تشکیل میدهند. با پیدایش آب در محیط سلولها درفرم زئوسپور یا آپلانسپور خارج دفع میگردند.

-اتواسپورها

اگر یک آپلانسپور شکل مشخصی نظیر سلول مادر را داشته ولی از نظر اندازه کوچکتر باشد، اتواسپور نامیده میشود.

-اگزواسپورها

اسپورهای خارجی هستند که در اعضای جلبکهای شاخه سیانوفیت تشکیل میگردند و به جلبک جدیدی میتوانند تبدیل گردند.

-آندواسپورها

اسپورهای درون سلولی با دیواره نازک هستند که غالبا در درون سلولها تشکیل میشوند. این نوع اسپورها در جلبکهای شاخه سیانوفیت دیده میشوند.

-دوترکولونیس

در جلبکهایی نظیر ولوکس ، درون کلونی مادر کلونیهای کوچکتری تشکیل میگردند که به نام کلونیهای دختر نامیده میشوند. منشا این کلونیها سلولهایی به نام گونیدی میباشند که حجم آنها 10 برابر سلولهای رویشی عادی بوده در وضعیت خلفی کولونی قرار دارند. هر کولونی دختر پس از آزادشدن با افزایش اندازه سلولی تبدیل به کلونی جدیدی میگردد.

-سیستها

در جلبکهایی که دارای تال سیفونال یا سنوسیتی هستند، یک ریسه به قطعات متعدد تقسیم میگردد که به هر کدام از آنها یک سیست گفته میشود. به هنگام تشکیل سیستها دیواره سلولی ضخیمتر میگردد. سیستها نیز در شرایط نامساعد تشکیل میگردد.

-تولیدمثل جنسی

تولید مثل جنسی در جلبکهای مختلف به طرق مختلف انجام میگیرد که شامل ایزوگامی ، آپلانوگامی ، اتوگامی و هتروگامی است. هتروگامی شامل دو روش آنیزوگامی و ائوگامی میباشد. تولیدمثل جنسی در جلبکهای شاخه سیانوفیتا تاکنون گزارش نشده است.

ایزوگامی:اتحاد و ترکیب سلولهای جنسی متحرک و متشابه را ایزوگامی گویند. گامتها ممکن است از دو رشته متفاوت یا دو سلول مختلف یک رشته حاصل شوند.

آپلانوگامی:اتحاد دو گامت آمیبی شکل با آپلانوگامتها را گویند. گامتهای آمیبی شکل از نظر مورفولوژی متمایز نبوده ولی از نظر فیزیولوژیک از هم متفاوتند. ولی گامت مهاجر نر تلقی میگرد.

اتوگامی:در اغلب دیاتومهها پرتوپلاستهای دختر یا هستههای تقسیم شده یک سلول بدون آزاد شدن با هم ترکیب میشوند که اتوگامی نامیده میشود.

هتروگامی:اتحاد امتهای نامشابه یا دیمورفیک را گویند که به دو گروه فرعی زیر تقسیم می شوند.

آنیزوگامی: دو متحرک که با هم ترکیب میگردند، از نظر اندازه و فیزیولوژیکی آنیزوگام هستند. سلول کوچکتر گامت نر و سلول بزرگتر گامت ماده است. گامت نر در مقایسه با گامت ماده فعالتر میباشد.

ائوگامی: گامت نر تاژکدار بوده در حالیکه گامت ماده بزرگتر و بدون تاژک میباشد. در رودوفیتا تکثیر جنسی به طریق ائوگامی انجام میگیرد. ولی گامت نر بدون تاژک بوده به نام اسپرماتیت نامیده میشود.

فوکوس:گونههای فوکوس در تمام دریاها و اقیانوسهای جهان ، بویژه در نیمکره شمالی یافت میشود. گیاه توسط بخش نگاهدارنده یا صفحه اتصال به سنگها و صخرههای ساحلی متصل میشود. طول تال در حدود 20 تا 30 سانتیمتر دیده میشود و رنگ آن قهوهای تیره است. غیر از بخش نگهدارنده ، بخش میانی و پهنک نیز دیده میشود. در بخش پهنک ساختاری همانند رگبرگ دارد که در دو طرف آن کیسههای هوایی وجود دارد. تال واجد انشعابات دوتایی است که در انتهای آنها بخش متورمی با منافذ بسیار زیاد و کوچک دیده میشود.

کار آفرینی، کسب درآمد از عقرب، جلبک

این منافذ به ساختار کوزه مانندی به نام کونسپتاکل منتهی میشود. اندام ماده یا اوئوگونیوم در داخل کونسپتاکل به شکل بیضی دیده میشود. آنتریدیوم در مقایسه با اوئوگونیوم بسیار کوچکتر است. تولید مثل از نوع اوئوگامی است. قرار گرفتن یاخته تخم در محل مناسب ، رویش آن را به دنبال دارد ولی این عمل ، بر عکس دیگر جلبکها ، مستقیما صورت نمیگیرد بلکه تقسیمات عرضی و طولی یاخته حاکی از ایجاد یک جنین به صورت ابتدایی است. چرخه زندگی فوکوس از نوع دیپلانتیک است و گیاه تنها به صورت اسپوروفیت و دیپلوئید دیده میشود و گیاه گامتوفیت در آن وجود ندارد.

مشاوره و راه اندازی جلبک ،در جلبکهایی نظیر ولوکس ، درون کلونی مادر کلونیهای کوچکتری تشکیل میگردند09198000513

آموزش پرورش جلبک ,طرح توجیهی پرورش جلبکآموزش پرورش جلبک,طرح توجیهی پرورش نهال,تولید بذر

جلبکهاجلبکها انواع تولید مثل غیر جنسیجلبکها سلولهای جنسی متحرکجلبکهای شاخه سیانوفیت تشکیل میگردندجلبکهایی که دارای تال سیفونال یا سنوسیتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!